Žádost o povolení k odběru podzemních vod

Odběr podzemní vody, která může ve svých důsledcích ovlivnit vodní poměry v určitém území podléhá vydání povolení k nakládání s vodami – jedná se o zákonnou povinnost

Formulář:

 • Žádost o povolení nakládání s vodami
 • Žádost o povolení odběru podzemních vod
 • Podrobný popis

  Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Povolení vodoprávního úřadu k odběru podzemních vod vydaným ve vodoprávním řízení, zahájeném na návrh žadatele na základě podné žádosti
  Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Fyzická osoba – viz. § 3a) a § 7a) vyhl. č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Všechny nutné doklady jsou přesně specifikované v příloze.
  Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  V jednoduchých případech bezodkladně, jinak do 2 měsíců, ve složitějších případech do 3 měsíců
  Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace
  Dle vodního zákona, správního řádu jsou účastníky řízení povolení k odběru podzemní vody žadatel, obec, v jejímž územním obvodu může dojít tímto rozhodnutím k ovlivnění vodních poměrů a občanská sdružení, jejichž cílem je ochrana ŽP
  Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů

  Kontaktní osoba

  Ing. Miroslava Kučerová PhD. (Odbor dopravy, majetku a životního prostředí)

  • 548 129 836