Žádost o stavební povolení studny

Vodní díla, mezi něž patří i studny, podléhají vydání stavebního povolení příslušným vodoprávním úřadem. Nejpozději s povolením vodního díla je nutno požádat i o povolení k nakládání s vodami (odběr, vypouštění).

Formulář:

 • Žádost o stavební povolení studny
 • Žádost o vydání kolaudačního souhlasu
 • Podrobný popis

  Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
  Povolení vodoprávního úřadu ke stavebnímu povolení vodního díla je správním rozhodnutím vydaným ve vodoprávním řízení, zahájeném na návrh žadatele
  Jaké doklady je nutné mít s sebou
  Fyzická osoba – viz. vyhl. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Všechny nutné doklady jsou přesně specifikované v příloze žádosti.
  Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
  Správní poplatek ve výši 300,- Kč podle položky č. 17 odst. 1 písmeno f) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve znění pozdějších předpisů za stavební povolení na studnu, ČOV, která plní funkci ke stavbě obytného domu, ke stavbě pro individuální rekreaci a ke stavbě garáže s nejvýše třemi stáními. V ostatních případech 3.000,- Kč. Poplatek lez uhradit v hotovosti na pokladně ÚMČ Brno-Černovice.
  Jaké jsou lhůty pro vyřízení
  V jednotlivých případech rozhodne neodkladně. Jinak do 30 – 60 dnů od zahájení vodoprávního řízení, ve zvláště složitých případech nejdéle do 3 měsíců.
  Podle kterého právního předpisu se postupuje
  Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů, zákon 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů

  Kontaktní osoba

  Ing. Miroslava Kučerová PhD. (Odbor dopravy, majetku a životního prostředí)

  • 548 129 836