Žádost o užívání veřejného prostranství

Žádost o povolení zvláštního užívání plochy veřejné zeleně (zábor) za účelem umístění zařízení staveniště, skládky materiálu, umístění lešení nebo kontejneru.

Formulář:

 • Žádost o užívání veřejného prostranství
 • Podrobný popis

  Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace Po obdržení žádosti je provedeno místní šetření za přítomnosti všech účastníků, v případě souhlasného stanoviska je se žadatelem uzavřena dohoda o dočasném užívání veřejného prostranství. Jaké doklady je nutné mít s sebou Řádně vyplněná a žadatelem podepsaná žádost o povolení zvláštního užívání plochy veřejné zeleně žádost musí obsahovat následující údaje
  • místo dočasného užívání
  • účel dočasného užívání
  • dobu dočasného užívání
  • situační nákres vyznačeným místem dočasného užívání
  • vyjádření vlastníka dotčené plochy pokud není vlastníkem obec.
  • stavební povolení nebo územní rozhodnutí, pokud se jedná o dočasné užívání ve spojení se stavební činností pověření zodpovědné osoby (rodné číslo, bydliště a telefonní spojení)
  • výpis z obchodního rejstříku (pokud je žadatel právnická osoba) DIČ, bankovní spojení.
  Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit základní sazba 10 Kč/m²/den Podle kterého právního předpisu se postupuje Zákon č. 40/1964 Sb. ve znění pozdějších předpisů Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují? Odbor životního prostředí MMB, Kounicova 67, 601 69 Brno odvolání lze podat do 15 dnů ode dne doručení a to podáním učiněným u odboru životního prostředí ÚMČ.

  Kontaktní osoba

  Ing. Miroslava Kučerová PhD. (Odbor dopravy, majetku a životního prostředí)

  • 548 129 836