Žádost o změnu nájemní smlouvy z důvodu trvalého opuštění domácnosti jedním z nájemců

Osvědčení o zúžení nájemní smlouvy po trvalém odstěhování nájemce bytu v domě svěřeném městské části Brno–Černovice vydává městská část Brno-Černovice.

Formulář:

 • Změna nájemní smlouvy
 • Předpisy, podle kterých se postupuje

  § 706 a § 708 občanského zákoníku.

  Jaké doklady a informace musíte mít s sebou:

  K žádosti o zúžení nájemní smlouvy po trvalém odstěhování nájemce bytu je nutno předložit:

  • vyplněná a žadatelem podepsaná žádost o zúžení nájemní smlouvy po trvalém odstěhování
  • potvrzení počtu osob nahlášených v bytě a bezdlužnosti bytovou kanceláří
  • občanský průkaz žadatele
  • občanský průkaz původního nájemce se změnou trvalého bydliště
  • čestné prohlášení původního nájemce o trvalém odstěhování s uvedením data, kdy se trvale odstěhoval (podpis musí být ověřen matrikou nebo notářem)
  • ukončení nájemního vztahu k bytu musí být učiněno písemnou dohodou na příslušné bytové kanceláři, jinak je neplatné
  • doklad o přidělení bytu (dohoda o užívání bytu, nájemní smlouva), nebo jiný doklad opravňující k užívání bytu aktuální evidenční list nájemce bytu

  Kontaktní osoba

   Yvetta Svobodová (Bytový odbor)

  • 548 129 842